Konkurs

 Regulamin Konkursu

1.  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u http://facebook.com/jazzwolnosci BOOM BOOM Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa Sp. z o.o., ul. Zielna 39, 11 piętro, 00-108 Warszawa, NIP 525-25-25-242
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs trwa od godz. 15:00, 04.07.2017 r. do godz. 23:59, 07.07.2017r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

2. Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu http://facebook.com/jazzwolnosci oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a http://facebook.com/jazzwolnosci.

3. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien:
 2. a) wybrać muzyka jazzowego, z którym chciałby spędzić jeden dzień
 3. b) uzasadnić swój wybór

Komentarz zawierający wszystkich powyższe elementy nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

 1. Każdy użytkownik jest uprawniony do dowolnej liczby zgłoszeń.
 2. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest opublikowanie komentarza spełniającego warunki opisane w pkt. 1.
 3. Konkurs przebiega następująco:
 4. a) Do 07.07.2017 r., do godz. 12:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 5. b) Do 08.07.2016 r., do godz. 12:00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
 6. c) najpóźniej w dniu 08.07.2017 r., do godz. 23:59 na fanpage’u http://facebook.com/jazzwolnosci zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 7. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

4. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. Każdy z laureatów otrzyma jeden zestaw nagród, który zostanie przesłany na adres Laureata na koszt Organizatora.
 3. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
 4. a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
 5. b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 6. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 7. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego

Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści zawartych w komentarzach, które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres info@jazzwolnosci.pl
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

6. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres info@jazzwolnosci.pl, z tytułem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 12.07.2017 r. . Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 2 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się odpowiedź na wiadomość wysłaną na adres info@jazzwolnosci.pl. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa.

Ta strona korzysta z "ciasteczek" aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close